world k? sh?n do full contact karate dünya k? sh?n do full kontakt karate

by GRAND MASTER OMÜR YA?AR DA?LI
(ANTALYA TTÜRK?YE)

dünya k? sh?ndo full kontact karate kurucusu grand master ömür ya?ar da?l? 7 dan
türkeye salon üçkap?lar sinan mahallesi erdem i?han?
balance sport center antalya. tell 0538 6044488
eposta kishindo@hotmail.co.uk
k? sh?n do karate full kontactd?r ve bizler profesyonel olarak çal???r?z ve ben grand master ömür profesyonel ö?retirim. ayr?ca antalya polis gücünün antrenörüyüm. k? sh?n do tüm uzak do?u sanatlar?ndan karma olarak olu?du.art? ben bireysel yak?n savunma sanat? dersleri vermekdeyim bay bayan için çok uygun kendizi savuna bilmek aç?s?ndan ve polis ve güvenlikcilerede uygun.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Club Directory.